ПРОЕКТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Приоритетна ос : Енергийна и ресурсна ефективност
Наименование на процедура : Повишаване на енергийната ефектвиност в ГРИНД ЕООД чрез инвестиция в ново енергоспетяващо оборудване
Номер на договор : BG16RFOP002-3.001-0276-C01
Общо допустими разходи по проекта: 1 342 931.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 948 851.70 лв.
Съфинансиране: 394 079.30 лв.
Продължителност на проекта: 18 месеца
Място на изпълнение: гр. Варна

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Намаляването на енергийното потребление и елиминирането на загубите на енергия са едни от главните цели на Европейския съюз. Енергийната ефективност дава възможност за подобряване, управление и развитие за икономичното оползотворяване на енергопотреблението във всяка област на промишлеността и производството, подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия и загубите, ефективно използване на първичните енергийни ресурси, повишаване на конкурентоспособността на фирмата. Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване конкурентоспособността на ГРИНД ЕООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики.

Специфичните цели на проекта са:

  • Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с повисоко енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;
  • Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;
  • Подобряване на условията на труд;
  • Повишено качество на продукцията;
  • Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;
  • Разширяване на пазарните възможности от възможността на новата техника да работи ефективно с голям капацитет на натоварване.
  • Разкриване на нови работни места;
  • Допълнитена печалба от увеличеното производство вследствие на което увеличаване на възнагражденията на работещите в предприятието

По този начин основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение способстват за постигането на главната цел на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ – предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

 

ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ