Author page: HOSSE

ПРОЕКТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Приоритетна ос : Енергийна и ресурсна ефективност Наименование на процедура : Повишаване на енергийната ефектвиност в ГРИНД ЕООД чрез инвестиция в ново енергоспетяващо оборудване Номер на договор : BG16RFOP002-3.001-0276-C01 Общо допустими разходи по проекта: 1 342 931.00 лв. Безвъзмездна финансова помощ: 948 851.70 лв. Съфинансиране: 394 079.30 лв. Продължителност на…

Read more